Županijska lučka uprava logotip
Sanacija i rekonstrukcija obala u luci Rab

Sanacija i rekonstrukcija obala u luci Rab

Još 2008 godine izrađene su prve podloge i analize utjecaja mora i plimnog vala na akvatorij luke Rab te se nakon brojnih analiza i ponuđenih rješenja odabrala varijanta koja ima najpovoljniji utjecaj na luku. Obale u luci Rab izgrađene su za vrijeme austro-ugarske i od onda pružaju neprocjenjivi utjecaj razvoja našeg otoka u pomorstvu, ribarstvu, turizmu i ostalim djelatnostima. Međutim dugogodišnji utjecaj, mora, valova, plime i oseke ostavlja tragove na podmorskom dijelu obale pa tako danas imamo značajna oštećenja obalnih zidova, ispranih temelja, propadanja temeljnih nasipa a samim time i propadanje cijele obale. Iako u prijašnjim vremenima utjecaj mora i valova nije ostavljao veliki trag, danas imamo situaciju da iz dana u dan oštećenja rastu i jednostavno je potrebna hitna intervencija kako bi zaštitili obalu i luku. Danas imamo situaciju da na pojedinim dijelovima obale imamo „pećine“ duge po 10tak metara i duboke 3-5 metara.  

Idejnim rješenje predviđene su faze sanacija i rekonstrukcija obala u luci Rab, ukupno pet faza. Faza I predviđa izgradnju gata 3 ispred hotela Arbiana u dužini od oko 40 metara, građenog na utvrdicama kako bi se omogućila cirkulacija mora. Gradnjom gata spriječiti će se utjecaj valova na obalu luke Rab, odnosno visina vala će se smanjiti na visinu do maksimalno 30 centimetara. Faza III predviđa rekonstrukciju obale kralja Petra Krešimira IV (od Gata 3 do Varoša), korekciju visine obale, korekciju linije obale i sanaciju obalnog zida. Ovim zahvatom bi se spriječilo plavljenje povijesne jezgre grada Rab koje je posljednjih godina sve izraženije. Za Fazu I i Fazu III ishođene su građevinske dozvole te je izrađena Studija izvodljivosti kao i prateći dokumenti potrebni za prijavu projekta za sufinanciranje putem Europskih fondova, konkretno na Drugi poziv za sufinanciranje unapređenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa iz Operativnog programa konkurentnosti i kohezije. Vjerujemo kako u fondu ima još dovoljno sredstava te da će se ovaj naš projekt prihvatiti, što bi značilo da bi u jesen 2021 godine mogli očekivati i početak radova na ova dva zahvata. Osim navedenih zahvata, unutar luke Rab predviđena je i izgradnja tri komunalna gata dužina po 70 metara (dva pontonska i jedan čvrsti propusni gat) i to na dijelu od Granda prema Istri pri čemu bi se osigurali dodatni vezovi za domicilno stanovništvo. U istom zahvatu je planirana i sanacija sjeverne obale od Granda do DM-a uz proširenje obale, korekcije visine obale te korekcije linije obale. Idejnim projektom je predviđena i rekonstrukcija obale od Gata III do rta Sv. Ante pri čemu  bi se ispravila linja obale u dužini oko 200 metara. 

 

Bijela crta za dizajn Bijela crta za dizajn
Virtualna šetnja

FOTO GALERIJA

Crta za dizajn

Galerija fotografija svih naših luka iz svih mogućih smjerova i kutova.

PREGLEDAJ
Plava crta za dizajn