Luka Rab
Županijska lučka uprava logotip
Rekonstrukcija gata Pumpurela u luci Rab – ribarska luka

Rekonstrukcija gata Pumpurela u luci Rab – ribarska luka

Projekt se financira iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, Mjera I.23./I.24. "Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa" kojeg provodi Ministarstvo poljoprivrede kao upravljačko tijelo 

Vrijednost prihvatljivih troškova projekta: 19.169.775,19 kn 

Udio javne potpore EU: 14.377.331,39 kn (75%) 

RH: 4.792.443,80 kn (25%) 

Vrijednost neprihvatljivih troškova: 700.000,00 kn (PGŽ, ŽLU Rab) 

 

Investitor: Županijska lučka uprava Rab 

Izvođač radova: Aqua Mont Service d.o.o. Split 

Stručni građevinski nadzor: Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka 

Voditelj građenja: Karloline K-ling d.o.o. Rijeka 

 

 

OPIS REKONSTRUKCIJE GATA PUMPURELA 

 

REKONSTRUKCIJA GATA SA UNUTARNJE STRANE 

 

Unutarnja strana gata se prilagođava novoj liniji obale počevši od širine 0,40 m u korijenu gata do cca 2,70 m širine na profilu 10 (cca 64 m' gata. Na dužini 13,00 m', 49,00 m' i 85 m' od korijena gata izvode se tri para mornarskih stepenica. Visina novog ruba obale je +1,25 mnm sa poprečnim padom 0,5% prema obali. Ukupna visina obalnog zida se kreće od 2,00 do 4,00 m' u dužini cca 23,00 m'. 

 

DOGRADNJA KORJENA GATA I PRILAZA 

 

Prilaz s javne prometne površine se izvodi u širini 17,4 m sa kolnim prilazom min širine. 6,0 m. U sklopu prilaza predviđeno je okretište vozila promjera 12,0 m te prostor za spremnike otpada. U sklopu iste površine moguće je izvesti punionicu električnih vozila. Konstrukcija platoa prilaza izvodi se u ukupnoj dužini 39,30 m' kao nasip od razgrađenog postojećeg gata Pumpurela, sa zaštitnom školjerom sa jugoistočne strane izložene valovanju. Rub prilaznog platoa je omeđen zaštitnim zidom visine 1,0 m u kamenoj oblogi. Nadmorski dio školjere je unutar obuhvata zahvata prikazanog u grafičkom dijelu elaborata.  

 

DOGRADNJA GATA U PUNOJ ŠIRINI 

 

Od suženja platoa do postojeće glave gata Pumpurela u dužini 102,00 m izvodi se dvostruki obalni zid ispunjen nasipom u ukupnoj širini 9,50 m. Konstrukcija se u potpunosti izvodi tehnikom kampadnog iskopa podmorskog iskopa do kote temeljenja i postavljanjem montažnih betonskih blokova sa ispunom te zasipanjem sa unutrašnje strane blokova. Temeljenje se izvodi kao plitko temeljenje na sloju zamjenskog nekoherentnog nasipa debljine cca 0,5 m sa prethodnim postavljanjem geotekstila. Temeljni blok je puni betonski debljine 0,50 m sa tolerancijom postavljanja ± 5 cm. Temeljni blokovi vanjske strane gata se postavljaju na dubinu -3,70 m, a unutarnji na dubinu -3,20 m. Na temeljne blokove montiraju se šuplji betonski montažni blokovi podmorskog dijela obalnog zida sa utorima za kasniju monolitizaciju do visine ±0,00 mnm. Montažni blokovi vanjskog zida su širine 3,00 m dok su oni unutrašnje strane zida širine 2,70 m. Vanjski obalni zid se predopterećuje prema preporuci iz geotehničkog elaborata u iznosu 30 kN/m2 i u trajanju 4 tjedna sa geodetskim praqćenjem pomaka. 

Nakon izvršenog predopterećenja izvodi se ispuna utora između blokova in-situ betonom projektiranog sastava kao i obalni serklaži širine 1,20 m sa vanjske strane i 1,00 sa unutrašnje strane gata. Zasipavanje blokova i serklaža kamenim nasipom veličine zrna 0,5-200 kg/kom. iz iskopa sa izvođenjem rasteretnih prizmi i filtarskog sloja nasipa do visine planoranih profila.  

 

Po dužini gata izvode se tri segmenta zaštitnog zida od prelijevanja vala od kote 1,20 m do kote 2,80 m. Zaštitni zidovi su širine 0,60 m na udaljenosti 2,40 m od vanjskog ruba gata i 6,50 m od unutrašnjeg ruba gata. Izvode se kao konzolni gravitacijski betonski zidovi obloženi kamenom oblogom.  

 

Operativna površina gata izvodi se kao zaglađena betonska podloga debljine 20 cm na pripremljenoj podlozi ili sa kamenom oblogom 10 cm prema odabiru investitora.  

 

Obradu gata čine kamene poklopnice i ploče presjeka 60/30 cm postavljene u cementnom mortu 1:3 i prosječne dužine cca 90 cm, zatim kamene obložnice debljine 8 cm u visini 95 cm dok se horizontalne površine izvode kao zaglađena betonska ploča debljine 20 cm na prethodno pripremljenoj podlozi i po odabiru investitora sa završnom kamenom oblogom. Na svakom obalnom zidu izvode se po tri mornarske stepenice. Stepenice su obložene kamenom kao poklopnice u tlocrtnim dimenzijama 2,40 x 0,60 m.  

 

Opremu gata sa unutarnje strane čine poleri nosivosti 500 kN, zatim gumeni odbojnici-cilindrični profili dužine 1500 mm postavljeni na istom razmaku kao poleri i inox aneli između polera i prema glavi gata. 

 

Opremu gata sa vanjske strane čine poleri nosivosti 500 kN i inox aneli između polera. 

 

SANACIJA GLAVE GATA 

Djelovanjem propelera plovila, temelj glave gata je oštećen te su vidljiva i oštećenja na nadmorskom dijelu.  

Postojeća glava gata se pažljivo razgrađuje i rekonstruira u istim gabaritima i to istom tehnikom kao obalni zid u podmorskom dijelu te povezivanjem sa volumenom gata, te rekonstrukcijom nadmorskog dijela u prethodnim gabaritima i od prethodnih kamenih blokova. Pri iskopu spoja novog gata i glave gata voditi računa da se ne potkopa razina temeljenja glave kako ne bi došlo do oporemećaja temeljnog nasipa glave gata. 

 Na glavi gata ostaje postojeće lučko svijetlo. 

Bijela crta za dizajn Bijela crta za dizajn
Virtualna šetnja

FOTO GALERIJA

Crta za dizajn

Galerija fotografija svih naših luka iz svih mogućih smjerova i kutova.

PREGLEDAJ
Plava crta za dizajn